UÇANKUŞ İHBAR HATTI: Whatsapp Telefon: 0 532 472 88 88 E-Posta: haber@ucankus.net Haber Merkezi: 0212 283 54 54

FLAŞ! AŞK YENİDEN DİZİSİNİN SEVİLEN OYUNCUSU DİDEM SOYDAN 'ÇÖMELEREK' FORM TUTUYOR! İŞTE SOYDAN'IN FİT KALMA SIRRI!..

FLAŞ! AŞK YENİDEN DİZİSİNİN SEVİLEN OYUNCUSU DİDEM SOYDAN 'ÇÖMELEREK' FORM TUTUYOR! İŞTE SOYDAN'IN FİT KALMA SIRRI!..

FLAŞ! AŞK YENİDEN DİZİSİNİN SEVİLEN OYUNCUSU DİDEM SOYDAN 'ÇÖMELEREK' FORM TUTUYOR! İŞTE SOYDAN'IN FİT KALMA SIRRI!..

Model ve oyuncu Didem Soydan, yaz aylarında çıkacağı yurtdışı defileleri için sıkı bir kampa girdi. Diyetin yanı sıra spor yapan ünlü manken, ‘Bosu Squat’ denilen aletle ‘çömelerek’ form tutuyor.
Hem de­fi­le­le­rin hem de di­zi­le­rin ara­nı­lan isim­le­rin­den bi­ri ha­li­ne gel­en Didem Soy­dan, yaz aylarının yaklaşmasıyla  bir­lik­te ül­ke­mi­zi yurt­dı­şın­da­ki de­fi­le­ler­de tem­sil et­me­ye ha­zır­la­nı­yor.
SPOR HOCASIYLA ÇALIŞIYOR
Da­ha ön­ce dün­ya­ca ün­lü bir­çok gi­yim fir­ma­sı­nın de­fi­le­sin­de pod­yu­ma çı­kan ün­lü mo­del, spor hocasıyla birlikte ka­tı bir di­yet ve spor prog­ra­mı­na baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Soy­dan, son dö­nem­de hay­li re­vaç­ta olan ‘Bo­su Squ­at’ adı ve­ri­len alet yar­dı­mıy­la çö­me­le­rek ya­pı­lan zor­lu ha­re­ket­ler sa­ye­sin­de form tu­tu­yor.  
İŞTE DİYET LİSTESİ
Spor ho­ca­sı Uğur Ge­dik, Di­dem Soy­da­n’­ın bir gün­lük di­yet lis­te­si­ni şöy­le an­lat­tı: “Sa­bah 4 yu­mur­ta be­ya­zı ve iki ka­şık lor pey­ni­riy­le ya­pıl­mış om­let ve ye­şil çay. Öğ­le ve ak­şam da ay­nı şe­kil­de pro­te­in ağır­lık­lı bes­le­ni­yor. Spor yap­tı­ğı için kar­bon­hid­rat den­ge­si­ni de ko­ru­yo­ruz. Kar­bon­hid­rat ter­ci­hi­miz yük­sek lif­li ve glu­ten içer­me­yen ki­no­a olu­yor. Ara öğün­le­ri de kan şe­ke­ri den­ge­si için es geç­mi­yo­ruz.”

Son Güncelleme: 3.05.2020 15:14:13
ETİKETLERdidem soydan  çömelerek  spor  aşk yeniden  diyet